Wat doen we?

Doelstellingen

 • Belangen van de doelgroep(en) verdedigen
 • Homofobie, islamofobie, racisme en paternalisme bestrijden
 • Kruispuntdenken stimuleren
 • Discriminatie en stigmatisering met betrekking tot gender en seksuele oriëntatie afremmen en dit ongeacht het heteroseksuele of homoseksuele personen betreft
 • Ingaan tegen mechanismen van seksisme, heteroseksisme en heteronormativiteit, die aan de basis liggen van homofobie
 • Bijdragen tot een betere acceptatie van LGBTQI met migratieachtergrond in hun eigen gemeenschap(pen)
 • Bijdragen tot een betere acceptatie van mensen met migratieachtergrond in de maatschappij
 • Bevorderen van de maatschappelijke participatie van LGBTQI met migratieachtergrond
 • Bijdragen tot de interculturalisering van de LGBTQI-beweging, het middenveld, de hulp- en dienstverlening, het onderwijs, de maatschappij
 • Respect en openheid voor diversiteit bevorderen
 • Bijdragen tot een samenleving waarin ieder zijn plaats durft, kan en mag innemen.

 

Deelwerkingen

 

Empowerment van LGBTQI met een migratieachtergrond 

 • laagdrempelig onthaal
 • Praatgroepen
 • counseling en doorverwijzing: intern en/of  naar een netwerk van gevormde partners, diensten, hulpverlenende instanties, het vrijetijdsaanbod, …;
 • MerhaBar praatcafé
 • Party’s: Merhaba Funky Party (Shaabi, rai,…), Souk del Mundo (wereldmuziek), Girl’s Souk (Vrouwenfuifen)
 • Socio-culturele en educatieve activiteiten
 • Informatie, sensibilisering
 • Belangenbehartiging

 

Merhaba als sociale beweging

 • informatieverstrekking over de doelgroep aan een breed publiek
 • kennisoverdracht mbt de relatie tussen cultuur, seksualiteit en identiteit met gender en seksuele oriëntatie als focus.
 • ontwikkelen van een vormingsaanbod en bijhorende materialen voor hulpverleners, begeleiders, leraren, LGBTQI-onthaalgroepen, socio-culturele organisaties, vrouwenorganisaties, …
 • educatieve activiteiten en projecten op maat van diverse groepen in de maatschappij
 • socio-culturele activiteiten en projecten die bruggen bouwen en diverse maatschappelijke groepen dichter bij elkaar brengen
 • sensibilisering, campagnes en sociale acties
 • participatie aan het maatschappelijke debat
 • dialoog en overleg met andere organisaties, diensten , overheden,…
 • advies aan intermediairen in het werkveld
 • informatieverstrekking aan pers, studenten, onderzoekers, …
 • uitbouwen van netwerken in functie van uitwisseling, samenwerking, doorverwijzing en complementariteit