Missie en visie

Merhaba zet zich in voor het welzijn, de emancipatie, en de acceptatie van LGBTQI met migratieachtergrond. Als beweging doen we dit door zowel de allochtone als de autochtone gemeenschappen en diensten te informeren en te sensibiliseren over de thematiek. Tegelijk draagt Merhaba bij tot de interculturalisering van de holebi- en transbeweging, de hulp- en dienstverlening, het onderwijs, het middenveld, de maatschappij.

Merhaba is gegroeid vanuit vrouwen en mannen met roots in de Maghreb, het Midden-Oosten en Turkije die zich aangetrokken voelen door mensen van dezelfde sekse en/of vragen hebben rond hun seksuele geaardheid en genderidentiteit. Merhaba verdedigt vandaag echter de belangen van alle LGBTQI met een migratieachtergrond, hun partners en familie, ongeacht de leeftijd, nationaliteit, etnische achtergrond, geaardheid, geslacht, godsdienst, levensovertuiging, opleiding, maatschappelijke positie of wettelijk statuut.              

Omdat het coming out discours en de confronterende aanpak van de traditioneel Westerse holebi- en transbewegingen  niet voor iedereen herkenbaar zijn, staan wij voor een alternatieve aanpak die beter aansluit bij de noden van onze doelgroepen. We doen dit door enerzijds zo laagdrempelige als mogelijk te zijn, met respect voor de zelfdefinitie van de doelgroepen (LGBTQI) en anderzijds met respect voor het tempo van haar omgeving (etnisch-culturele minderheden). Ons motto is dan ook De weg van de omweg is de kortste weg!

 

Uitgangspunten

Open – Merhaba betekent “welkom” in het Turks en het Arabisch. Wij ontvangen iedereen met open armen – ongeacht leeftijd, nationaliteit, etnische achtergrond, geaardheid, geslacht, godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, opleiding, maatschappelijke positie of wettelijk statuut.

Discreet – Wij respecteren altijd de wens van mensen om anoniem te blijven, en leggen de nodige discretie aan de dag in onze contacten.

Alternatief – Merhaba staat voor een alternatieve aanpak, die beter aansluit bij de noden van onze primaire doelgroep. Deze alternatieve aanpak houdt in dat we zo laagdrempelig mogelijk zijn, dat niemand “uit de kast” wordt geduwd, en dat we respect hebben voor ieders eigen tempo en dat van de omgeving.

Intersectioneel – Merhaba denkt niet in hokjes, maar bekijkt mensen in hun volledige complexiteit. Dit betekent dat we niet enkel op iemands seksuele geaardheid, genderidentiteit, of cultuur afzonderlijk focussen, maar dat we rekening houden met meervoudige identiteiten, en aandacht hebben voor meervoudige uitsluitingsmechanismen en hoe die elkaar versterken. 

Bruggenbouwer - Door haar meervoudige identiteit beweegt Merhaba zich tussen verschillende referentiekaders en maatschappelijke groepen. Van hieruit proberen we we met iedereen op een respectvolle manier de dialoog aan te gaan en bruggen te bouwen tussen de verschillende groepen onderling.