Historiek

Merhaba als vrijwilligersorganisatie

Merhaba is gegroeid uit de duidelijk nood aan informatie, ondersteuning, ontspanning en activiteiten, die rekening houden met de behoeften van LGBTQI uit etnisch-culturele minderheden, waar het gewicht van tradities en/of godsdienst nog zwaar doorwegen. Omdat we vooral geen ghetto willen vormen werd vanaf de start besloten om bewust te zoeken naar samenwerkingsverbanden met andere organisaties en instellingen en open te staan voor iedereen - zonder hierbij de eigen identiteit te verliezen.

In 2002 ging Merhaba van start met het maandelijkse praatcaféMerhaBar” en even later met de Arab Funky Parties waar cultuur, geaardheid en identiteit zorgeloos konden/kunnen worden geleefd/beleefd in de veilige omgeving van vrienden en sympathisanten. Sinds 2009 organiseert Merhaba naast de klassiek geworden “Arab Funky Parties”, ook de Souk Del Mundo’s die een nog meer divers publiek samenbrengen. Eind 2010 werd de jaarlijkse Souk for Girls gelanceerd.

In 2003 startte Merhaba, met de steun van Gelijke Kansen Vlaanderen en de Stad Brussel, een campagne om de werking van Merhaba beter bekend te maken. Dit omvatte ondermeer een affichecampagne in de Brusselse metro, het verspreiden van affiches en folders en het organiseren van een infodag. Deze infodag was een groot succes en had een sterke impact op een aantal deelnemende organisaties die hun werkingen aanpasten rekeninghoudend met de tijdens die dag aangekaarte issues. 

Merhaba biedt sinds 2002 onthaal en laagdrempelige hulpverlening. Eind 2007 lanceerden we de MerhabaPhone (telefonische hulplijn).

 

Professionalisering

Met het “Wadiproject” (2007-2008) werd de organisatie geprofessionaliseerd en werden de doelstellingen naar een ander niveau getild.  Het Wadiproject was een door Gelijke Kansen Vlaanderen gesubsidieerd pilootproject in Brussel met als doel via een onderzoek een anamnese te maken van de doelgroep, het uitwerken en aanbieden van vormingen aan intermediairs uit de hulpverlening en het opzetten van een hulpverleningsnetwerk voor allochtone holebi's via een laagdrempelig counseling aanbod.  In dit kader werd ook een digitale, meertalige brochure gerealiseerd. 

Het ‘L Beb-project (2008-2011), gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het FIM, had tot doel om het zelfbeeld en de zelfredzaamheid van allochtone holebi’s te verbeteren door adequate begeleiding, emancipatie en empowerment en de maatschappelijke acceptatie van allochtone holebi’s te bevorderen. Hiervoor richtten wij ons in de eerste plaats tot de allochtone organisaties, maar verder in het project ook op de holebi-en transgenderorganisaties, de sociale sector, de sociaal-culturele sector en het brede publiek.

In 2011 werd Merhaba door de Vlaamse Gemeenschap erkend als ‘Beweging’.

In 2012 bestond Merhaba 10 jaar. In de voorbije 10 jaar vertolkte Merhaba standpunten die het debat en de emancipatie verder hielpen. Merhaba ontwikkelde een sterk eigen visie, methodieken en werkinstrumenten: diverse artikels, checklists, infopakketten, brochures en documentaires en werkt hiervoor samen met specialisten en andere organisaties (artikels Myriam Monheim, Said Al Nasser, Joëlle Sambi Nzeba; onthaalbrochure en documentaire “Regenboogliefde met vreemde wortels? Open je geest en je aanpak!” (ism Alliàge & Cripel), Infopakket “Breng kleur in je onthaal” (ism çavaria), ….). We organiseerden ca. 450 activiteiten waaronder lezingen, vormingen, workshops, debatten, filmavonden, literaire avonden, tentoonstellingen en de tweejaarlijkse poëziewedstrijd “Liefde breng ons Dichter” (2008, 2010). Merhaba werkte ook regelmatig mee aan initiatieven die de kennis over en situatie van allochtone holebi’s en holebi asielzoekers verbeterde en hielp journalisten, studenten en onderzoekers bij hun research.

Met de leuze ‘Samen Bewegen naar een Positief Alternatief !”, richten we ons naar een toekomst waarin we op constructieve manier verder bruggen zullen slaan tussen de verschillende maatschappelijke groepen en gemeenschappen om samen te strijden tegen elke vorm van discriminatie en voor diversiteit.